MATERIAL DE PRÈSTEC

Al Centre Excursionista Sant Boi disposem de material de muntanya per a ús de tots els socis. Aquest material es podrà demanar en horari d’obertura del centre hi s’haurà de depositar una fiança a l’hora de recollir-ho, que es retornarà, sempre que s’hagi tornat el material en les mateixes condicions.

shutterstock_214854586

NORMATIVA SOBRE EL PRÉSTEC DEL MATERIAL DE MUNTANYA

El préstec de material de muntanya, són exclusius per als socis del Centre Excursionista Sant Boi (o persones inscrites a un curs organitzat per aquesta). Per gaudir d’ell és obligatori presentar el carnet – rebut vigent o, si és el cas, el certificat d’inscripció a algun dels cursos organitzats pel centre.

El responsable del material determinarà la data de retorn de material (normalment el següent dimarts del prèstec) i devolució de la fiança en el mateix moment de lliurar el material. Aquesta no podrà, en cap cas, ser superior a 15 dies. Els casos excepcionals els resoldrà la Junta Directiva.

El soci té dret de comprovar l’estat del material. No s’acceptaran reclamacions després de la seva recollida. El mal ús o pèrdua del material serà motiu de descompte de la fiança. El cost i reparació del material anirà a càrrec del soci. Si el desperfecte supera la fiança, el soci abonarà la diferència.

El Centre Excursionista Sant Boi no es farà responsable dels accidents que es puguin produir amb l’ús del material. Aquesta normativa i la llista de preus serà exposada a la dependència del Préstec de Material.

La utilització dels serveis de material implica l’acceptació d’aquest reglament. El responsable de material té l’obligació de fer complir aquest reglament.

Qualsevol cas no previst serà resolt per la Junta Directiva.

LLISTAT ACTUAL MATERIAL DE PRÈSTEC I PREU DE FIANÇA

Fogonet 1
 Tendes d’acampada 40€
Cascs 6 15 €
Mosquetons 8; + reverso ATC 10 €
Pitons 15 €
Tascons 1 joc 10 unitats 15 €
1 joc 8 unitats
Estreps 1 10 €
Ganxo fifi 1 10 €
Martells 2 15 €
Arvas 6; 4 noves + 2 vellles 40 €
Pales 5 15 €
Sondes 4 15 €
Raquetes 10 20 €
Bastons esquí 3 parells 10 €
Bastons telescòpics 3 parells 15 €
Paraneus 9 10 €
Grampons corretges 2 Salewa 15 €
2 BlackDiamond 15 €
3 Lucky 15 €
2 antics 15 €
Grampons S/Autom. 1 Grivel 15 €
1 Cassin 15 €
Piolets clàssics 5 15 €
Piolets tècnics 6 40 €
Ancla de neu petita 1 10 €
Ancla de neu gran 1 10 €
Estaca de neu 1 10 €
Funda vivac 3 15 €
Walkie Talkie 1 joc 20 €